Interior Ilya Glazunov’s Studio. Moscow  

1998 year