Portrait of Professor V. Ushakov  

1950 year

Oil on canvas. 64x49,5